کوچک بمان فرزندم...
آدم های بزرگ درد های بزرگی دارند...

بهروز قاسمی