از چه بگویم؟
از حماقت هایی که نباید و یک به یک کردیم؟

یا که اعتمادهایی که نباید و
یک به یک کردیم؟
یا که رفاقت هایی که نباید و
یک به یک کردیم؟
یا که از دلهایی که نباید و یک به یک بستیم؟
یا که از آبستن درد این و آنی که نباید و یک به یک گشتیم؟
یا که ...

بهروز قاسمی