چه تراژدی غمناکی است
وقتی ،
برای همه کست ،
هیچکس نباشی...

بهروز قاسمی