سکوتش را پای نداشتن حرف نگذارید
کسی که سکوت می کند ،
در دلش ،
دنیایی از هم همه ی حرف های ناگفته است ،
اما
شنونده ی خوبی نیافته...

بهروز قاسمی