من و آن پنجره ی رو به زوال
یا که آن قفس مرغک بی پر و بال
همه خوبیم ، نیایید اینجا
ما در این کلبه ی تنهایی خوبیم،نیایید اینجا...

بهروز قاسمی