خوش به حالت،تو را می گویم :
تویی که دوستی ها برایت ساده شده اند...
و نمی فهمی شاید کسی در همین محلول ساده ، ذره ذره حل شود !

بهروز قاسمی