از قدیم گفتن:
 رَفیق اگه رفَیق باشه ،
.
.
.
هیچی،
فقط باشه ،
هرگوهی می خواد باشه ، باشه!

بهروز قاسمی