قدم هایم یک به یک تردید می کنند...
نمی دانند به تو نزدیک می شوند یا که دور!

بهروز قاسمی