تیک تاک کسل کننده ی ساعت دیواری اتاق،
پُک میزنه از تک تک ثانیه های مونده از عمرم...

تیک ،
تاک.
به همین سادگی ،
بی تو ،
...
یک عمر گذشت...

بهروز قاسمی