سکوتم مرحم است ، مرحم زخمم!
خوب ِخوبم که نمی کند ،
فقط دردش را کم می کند. همین...!

بهروز قاسمی