بدترین حس می دونی چیه؟
حسی که نتونی تو چند خط بیانش کنی...
باید حسش کنی تا بفهمی چقدر بده...

بهروز قاسمی