گاهی باید پا بذاری رو احساست نسبت به یکی تا قلب کسه دیگه ای رو نشکنیـــ...
سخته کسی رو که دوستش داری ، به همین راحتی فراموش کنیـــ...
با همه اینها هممون تنهاییمــــ...

بهروز قاسمی