بعضی وقتا تو شلوغی خیابون یکی رو می خوای که دستت رو محکم بگیره تا یه وقت گم نشی...

بهروز قاسمی