کلبه ی تنهایی من سالهاست که متروکه شده ،
پیش نیا;
این کلبه سالهاست فرسوده و ویرانه شده ...

بهروز قاسمی