خدایا ;
خیلی دوست دارم بدونم اگه تو جای من بودی چکار می کردی؟

بهروز قاسمی