خدایا مطمئنی نیمه گمشده ی منم ساختی؟
والا ما هرچی نیمه گمشده پیدا کردیم یا کامل بود یا نیمه نبود ، ربع بود!

بهروز قاسمی