امروز به یاد آنهایی جام ها را یک به یک می نوشم که روزی شانه هایم مرحمی بود ، برای دردهایشان ولی افسوس ، امروز که به شانه ای نیاز دارم، آنها شانه خالی می کنند...

بهروز قاسمی