ماندن در کنار کسانی که می دانی کنارت نخواهند ماند ،
لذتی مثل نوشیدنِ یک فنجان قهوه ی تلخ دارد...
و سپس دل به گرفتن فال قهوه ای میبندی که از قبل می دانی مرحمی است بر دلتنگی هایت...

بهروز قاسمی