شب ،
سنگینی بار ِ سکوت دارد...
بی تکیه گاه وارد نشوید...!

بهروز قاسمی