دلم می خواهد در این هوای بارانیِ دو نفره ،
زیرِ چترِ آسمان،
زیرِ این هَم هَمِه ی قطراتِ باران
دست در دست هم،
بدون مَقصد تا خودِ صبح ،
به سمت رویاهای عاشقانه قدم بزنیم.

بهروز قاسمی