بِه بودن ها دل نَبَند ،
بِه حَرفها اعتماد نَکُن ،
این روزها جُزء خاطِرات هَمه رَفتَنی اند...

بهروز قاسمی