به مامانم میگم علی دایی تصادف کرده ...
مامانم می زنه تو سرش میگه:چِش شده؟ 100 بار به داییت گفتم به علی تا گواهینامه نگرفته ماشین نده...!

بهروز قاسمی