خدایا...
تمام کسانی رو که در روز عید به یادم بودند رو همیشه به یادشون باش و اما کسانی رو که به یادم نبودند گِرِه از مشکلات زندگیشون باز کن چون می دونم به خاطر مشغولیت ذهنی نتونستن یادم کنند.

بهروز قاسمی