کلافه یعنی زیپ شلوارت وقتی باید خراب بشه که از دستشویی دانشگاه می خوای بیای بیرون!

بهروز قاسمی