وقتی نشسته بر بام خیال ،
صادقانه ترین نگاه را می جویی ...
نگاهی که از پس همه ی آدم های زشت سیرت و بدکردار
فقط تو را دوست دارد
آنوقت احساس می کنی که تو
تنها انسان خوشبخت زمینی...

بهروز قاسمی