در آن نگاه مبهمم
گدای بوسه ای شدِ اَم

در این غبار بوسه ها
منم که تنها شدِ اَم

بیا که من برای تو
بغض ها کردِ اَم

بیا به این عروسکت
دوباره جانِ تازه ای ببخش

بیا که من منتظرم
بیا که من شکسته ام
بیا که تنها ماندِ اَم

بیا که من بدون تو
سال هاست که مُردِ اَم

بهروز قاسمی