من به نبودنَش اِعتقادی نَدارم ،
وقتی او را در خِیالَم به آغوش می کِشم...

بهروز قاسمی