اشتباه می کنید...
اینجا زمین نیست...
اینجا همان جهنمیست که خداوند به گناهکاران وعده داده بود...

بهروز قاسمی